Bases

I CONCURS DE RELAT CURT

L’Ajuntament de Bétera, en el marc de la primera edició del seu Festival de Novel·la Bétera Històrica Noir, convoca un certamen literari d’acord amb les següents.

BASES

1. Podran participar tots aquells que ho desitgen, qualsevol que siga la seua residència o nacionalitat, amb subjecció a les dues categories en funció de l’edat dels participants:

 • Categoria A: en edats compreses entre els 16 i els 18 anys, ambdues inclusivament.
 • Categoria B: en edats compreses a partir dels 18 anys d’ara endavant.

2. Cada autor/a podrà presentar un únic relat.

3. El relat presentat haurà de reunir les següents condicions:

 • 3.1.- El tema serà lliure, ajustat a les característiques del gènere històric noir, i podrà estar escrit en llengua espanyola o valenciana.
 • 3.2.- Haurà de ser rigorosament inèdit, inclosa la seua publicació en Internet.
 • 3.3.- No podrà haver sigut premiat en cap altre concurs.
 • 3.4.- Es presentarà un sol original del relat. Estarà escrit amb font de text Book Antiga, en cos de 12 punts i marges normal (2,5 cm superior i inferior i 3 cm esquerra i dreta), els que adjudica Word per defecte. L’interlineat haurà de ser almenys de 1,5.
 • 3.5.- L’extensió del relat no superarà les deu pàgines (10) amb un mínim de cinc (5) en la categoria A; i de quaranta pàgines (40), amb un mínim de quinze (15), en la categoria B.
 • 3.6.- Tots els relats hauran de situar l’acció, real o imaginària, totalment o parcialment, a la ciutat de Bétera amb referències al seu Castillo i/o a les Festes dels Alfàbegues.

4. Els relats hauran d’enviar-se a través del formulari habilitat com a inscripció al concurs en la pàgina web www.beterahistoricanoir.es

5. El termini de recepció dels relats finalitzarà el dia 3 de març de 2020.

6. El Jurat estarà format per un màxim de 5 persones relacionades amb l’àmbit cultural municipal, docent i literari sent la seua fallada inapel·lable. Cap dels membres del Jurat podrà participar en el certamen, ni tindrà vincle familiar amb els concursants. Seran triats per l’Ajuntament i la seua composició serà feta pública, abans del 29 de maig de 2020, a través de la web de l’Ajuntament i de la pròpia del Festival.

7. La fallada del jurat serà donat a conéixer a través de la pàgina web de l’Ajuntament de Bétera i de la pròpia del Festival, així com a través dels mitjans de comunicació, durant el mes de juliol coincidint amb la celebració del Festival. Serà, a més, comunicat per carta, correu electrònic o trucada telefònica als guardonats, els qui quedaran obligats/as a assistir a l’acte de lliurament dels premis. No obstant això, si no pogueren assistir per causa justificada o de força major, podran delegar en una altra persona, prèvia acceptació del Jurat. El lliurament dels premis formarà part dels actes del programa del Festival.

8. Qualsevol dels premis podrà declarar-se desert i no podran ser atorgats ex aequo.

9. S’estableixen un Primer premi i un Accèssit per a cadascuna de les categories referides en l’apartat 1.

 • Categoría A:
  • PRIMER PREMI: 500 €
  • ACCESIT: 250 €
 • Categoria B:
  • Primer premi i accèssit pendents de determinar per Ajuntament i que serà comunicat al més prompte possible.

Els premis seran entregats en ocasió de la celebració de la segona edició del Festival, sent obligada la presència dels guanyadors en el referit acte.

10. L’Ajuntament es reserva el dret de publicació dels relats finalistes, en un únic volum, amb presència destacada en portada del primer classificat, sense estar obligat al pagament de drets d’autor. No obstant això, per a poder exercitar aquests drets, haurà de notificar-ho a l’autor/és en un termini no superior a tres (3) mesos des de la data de la fallada del concurs.

11. La participació en aquest Certamen implica l’acceptació i el compliment de totes i cadascuna de les seues bases. La interpretació d’aquestes bases, així com qualsevol altra qüestió relativa al certamen, serà competència del jurat.

12. De conformitat amb el que es disposa en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals, s’informa que les dades personals obtingudes per a la participació en el concurs s’incorporaran a un fitxer responsabilitat de l’Ajuntament de Bétera i es tractaran conforme a la normativa de protecció de dades vigent. Els interessats podran exercitar els drets d’accés, rectificació, modificació i oposició dirigint-se a adl2@betera.es

A Bétera, a 22 de novembre de 2019